Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden van TheServiceConcept.com, kantoorhoudende aan het Groothandelsgebouw, te Rotterdam, Stationsplein, nr. 45 – Unit E1.165, Kamer van Koophandel 66975166

Artikel 1. Begripsbepaling en toepasselijkheid

a. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “TSC” de TheServiceConcept.com, kantoorhoudende te Rotterdam, terwijl wordt verstaan onder “wederpartij” de natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze in een (contractuele, precontractuele of postcontractuele) relatie staat tot TSC of daartoe in onderhandeling is met TSC en/of degene die op enigerlei wijze de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft aanvaard.

b. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes gedaan door gebruiker aan de wederpartij en op alle (onderhandelingen tot) overeenkomsten ter zake van uitvoering van werk, leveringen van zaken en/of diensten of hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen TSC en de wederpartij. 

c. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door TSC zijn aanvaard en gelden slechts per geval. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie één (of meerdere) van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als afgesproken hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen afgesproken zouden hebben indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

d. Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij. Ook indien in de voorwaarden van de wederpartij een bepaling van gelijke strekking als die der vorige zin is opgenomen, hebben de algemene voorwaarden van TSC te allen tijde voorrang boven dergelijke eventuele voorwaarden van de wederpartij.

e. Door het aanvragen of accepteren van een offerte, het doen van bestellingen en/of het geven van opdrachten, doet de wederpartij afstand van zijn algemene – of andere – voorwaarden en erkent deze de (toepasselijkheid van de) algemene voorwaarden van TSC te aanvaarden. 

f. Bekendmaking van deze voorwaarden kan op alle mogelijke wijzen geschieden,  waaronder, maar niet uitsluitend, door vermelding (achter-)op briefpapier, opdrachten, of op het Internet.

g. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TSC worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TSC ingeschakelde tussenpersonen en andere derden (waaronder eventuele groepsvennootschappen).

Artikel 2. Offertes

a. Alle offertes van TSC zijn vrijblijvend en zijn (veertien) 14 dagen geldig (vanaf de datum van de offerte). TSC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

b. Indien de wederpartij een vrijblijvend aanbod van TSC aanvaardt, heeft TSC het recht om binnen vijf werkdagen na ontvangst van die aanvaarding het aanbod te herroepen, waardoor er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

c. De offertes van TSC zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende de voor TSC normale werktijden.

d. De offertes van TSC zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens. De wederpartij staat voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens in.

e. Opdrachten en acceptaties van offertes door de wederpartij gelden als onherroepelijk.

Artikel 3. Aanvaarding

a. Overeenkomsten tussen TSC en de wederpartij komen eerst tot stand doordat een onherroepelijk aanbod tijdig door de wederpartij wordt aanvaard, doordat een vrijblijvend aanbod dat door de wederpartij is aanvaard niet door TSC is herroepen of doordat een aanbod van de wederpartij uitdrukkelijk door TSC is aanvaard.

b. De uitdrukkelijke aanvaarding van een aanbod door TSC blijkt uit diens schriftelijke bevestiging dan wel door diens aanvang met de uitvoering van de overeenkomst.

c. Slechts de directie van gebruiker en de personen die blijkens de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel namens gebruiker procuratie bezitten, hebben de bevoegdheid om voor gebruiker bindende overeenkomsten te sluiten.

d. Wanneer eenmaal een overeenkomst tot stand is gekomen, is het voor de wederpartij niet meer mogelijk de overeenkomst te annuleren en is de wederpartij het volledige overeengekomen bedrag aan TSC verschuldigd. 

Artikel 4. Prijzen en risicoregeling

a. Alle prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief eventueel op de overeenkomst vallende belastingen, waaronder begrepen de B.T.W. en exclusief verzend-, reis- en verblijfskosten, die separaat zullen worden doorbelast. TSC kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke vergissingen. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

b. De bij de aanbieding opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de aanbieding en de oplevering van het werk, de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenfactoren zich wijzigen – ook al was (waren) die wijziging(en) voorzienbaar – dan is TSC gerechtigd een overeenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs te verlangen. TSC zal de wederpartij minimaal dertig (30) dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde prijzen/tarieven op de hoogte brengen hiervan. De wederpartij zal gebonden zijn aan de gewijzigde tarieven en prijzen, tenzij de wederpartij uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van voornoemde wijzigingen schriftelijk aan TSC laat weten dat de desbetreffende overeenkomst wordt beëindigd voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de nieuwe tarieven en/of prijzen. TSC heeft alsdan het recht om de overeenkomst desalniettemin op basis van de aanvankelijk overeengekomen tarieven en prijzen voort te zetten. 

c. Prijzen, eventuele prijsaanpassingen en betalingsvoorwaarden zijn vermeld in de offerte van TSC. Wanneer dit niet het geval is, geldt dat 50% van de koopprijs bij vooruitbetaling verschuldigd is en 50% bij levering. 

Artikel 5. Meer- en minderwerk

a. TSC is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in rekening te brengen op de overeengekomen prijs. 

b. Onder “meerwerk” wordt verstaan de uitvoering van werk en/of de levering van zaken voor zover dit uitgaat boven de bij overeenkomst overeengekomen hoeveelheden arbeidsuren, zaken en opslagen, één en ander voor zover meerwerk het gevolg is van:

I. het schriftelijk of mondeling verzoek van of namens de wederpartij tot wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst.

II. een noodzakelijk gebleken andere dan in de overeenkomst omschreven werkwijze.

III. omstandigheden die voor TSC bij het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet waren te voorzien.

IV. de omstandigheid dat de wederpartij aan TSC bij het aangaan van de overeenkomst niet alle en/of onjuiste relevante gegevens heeft verstrekt.

V. gewijzigde overheidsvoorschriften.

c. Onder “minderwerk” wordt verstaan de uitvoering van werk en/of de levering van zaken voor zover hiermee de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheid arbeidsuren en te leveren zaken wordt verminderd als gevolg van het schriftelijk of mondeling verzoek van de wederpartij tot wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst.

d. Indien sprake is van minderwerk mag TSC wel de in dat minderwerk begrepen winst aan de wederpartij in rekening brengen.

e. De wederpartij aanvaardt dat meer- of minderwerk de tijdsplanning van de werkzaamheden kan beïnvloeden. 

Artikel 6. Uitvoering door derden

a. TSC kan de uitvoering van opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden opdragen onder door TSC aan deze derden te stellen voorwaarden.

b. Indien door of namens de wederpartij het inschakelen van een bepaalde onderaannemer is of wordt voorgeschreven, wordt de wederpartij geacht de door deze onderaannemer gehanteerde voorwaarden te kennen en te hebben aanvaard.

Artikel 7. Levering en eigendomsoverdracht

a. Opgegeven levertijden zullen steeds een indicatieve strekking hebben en nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient TSC derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

b. De leveringstijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat TSC alle benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen, na vervulling van de nodige formaliteiten en na ontvangst door gebruiker van de overeengekomen prijs of het overeengekomen voorschot.

c. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij TSC en op een normale levering van de benodigde zaken door derden. Als er buiten de schuld van TSC vertraging ontstaat door wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of door te late levering van bedoelde zaken door derden, dan wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

d. De overeengekomen zaken of diensten worden geacht te zijn afgeleverd indien de zaken of diensten conform de overeenkomst voor de eerste keer aan de wederpartij worden aangeboden.

e. Wanneer de zaken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd niet door de wederpartij zijn afgenomen en/of niet kunnen verwerkt in het overeengekomen werk, dan houdt TSC deze zaken ter beschikking van TSC en slaat deze zaken op voor rekening en risico van de wederpartij.

f. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden en leidt nimmer tot schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TSC.

g. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij niet het recht om zonder rechterlijke machtiging werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten op kosten van TSC ter uitvoering van de overeenkomst.

h. Door TSC geleverde zaken, die onder het sub h) geformuleerde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is evenmin bevoegd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De wederpartij dient steeds alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van TSC veilig te stellen. Bij beslaglegging ten laste van de wederpartij op zaken van TSC, dient de wederpartij TSC onmiddellijk op de hoogte te stellen.

i. De wederpartij is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan TSC ter inzage te verstrekken. Bij een eventuele verzekeringsuitkering is TSC als eerste gerechtigd tot deze penningen. 

j. Voor het geval TSC haar eigendomsrechten wil (doen) uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan TSC (en aan door deze aan te wijzen derden) om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TSC zich bevinden en deze zaken terug te nemen.

Artikel 8. Overmacht

a. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft TSC het recht om – naar eigen keuze – de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) zonder rechterlijke tussenkomst te (doen) ontbinden dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

b. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke niet aan TSC te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van een verplichting van TSC geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijze niet kan worden gevergd.

c. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden in ieder geval verstaan oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van leveranciers alsmede het geval dat TSC door zijn eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld zijn verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

d. De wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

e. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de wederpartij niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie intreedt.

Artikel 9. Intellectuele Eigendom

a. Alle ontwerpen, tekeningen, berekeningen, schetsen, schema’s, modellen, software, apparatuur, tools, documentatie en dergelijke die ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij aan TSC zijn verstrekt, worden het (intellectuele) eigendom van TSC. TSC zal van deze informatie geen gebruik mogen maken ten behoeve van derden. De eventuele rechten van de wederpartij worden op grond van deze algemene voorwaarden door hem aan TSC overgedragen, welke overdracht direct na het ontstaan van die rechten door TSC wordt aanvaard.

b. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de wederpartij TSC hierbij onherroepelijk om een zodanige akte op te maken en namens de wederpartij te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de wederpartij om op eerste verzoek van TSC aan de overdracht van zodanige rechten zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten welke zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele (eigendoms)rechten komen voor rekening van TSC. De wederpartij machtigt TSC hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms)rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

c. De wederpartij doet hierbij afstand jegens TSC van alle eventueel aan hem, de wederpartij, toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten (in de zin van artikel 25 Auteurswet), in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De wederpartij doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens TSC van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Indien tussen partijen een verschil van mening zal bestaan over de eigendom van informatiedragers respectievelijk de intellectuele eigendomsrechten) daarvan, wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij TSC berust tot op tegen bewijs te leveren door de wederpartij.

d. De wederpartij staat ervoor in dat de door hem te verstrekken of verstrekte gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. TSC is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de ontwerpen, berekeningen, tekeningen en andere informatie(-dragers) die door of namens de wederpartij in het kader van de overeenkomst aan TSC worden verstrekt. 

e. TSC is niet verplicht onderzoek te plegen naar de juistheid van de door of namens de wederpartij verstrekte ontwerpen, berekeningen, tekeningen en andere informatie(-dragers). TSC mag zonder meer afgaan op de juistheid van één en ander.

f. De wederpartij vrijwaart TSC voor aanspraken van derden ter zake van onjuistheden in de door de wederpartij aan TSC verstrekte informatie.

g. De ontwerpen, tekeningen, modellen, software, apparatuur, tools, documentatie en dergelijke, en alle resultaten van dienstverlening door TSC (zoals o.a., maar niet beperkt tot, analyses, offertes, rapporten, cursusmateriaal en voorbereidend materiaal daarvan)  die door of in opdracht van TSC zijn vervaardigd en het daarop rustende auteursrecht blijven eigendom van TSC en mogen door de wederpartij niet worden verveelvoudigd en/of aan derden worden getoond. Deze ontwerpen, berekeningen, tekeningen, modellen en dergelijke dienen door de wederpartij op eerste verzoek aan TSC te worden teruggegeven. De wederpartij verkrijgt alleen de (gebruiks)rechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. 

h. De wederpartij zal op geen enkele wijze het ontwerp en/of de specificaties van het materiaal van TSC kopiëren of anderszins verveelvoudigen en zal het materiaal uitsluitend gebruiken voor eigen doeleinden. 

Artikel 10. Wijze van uitvoering

a. TSC is gehouden het werk geheel naar bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk, door een niet aan TSC te wijten oorzaak, slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is TSC gehouden de door hem noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering, zoals deze is overeengekomen, terstond ter kennis van de wederpartij te brengen en na overleg met de wederpartij uit te voeren. 

b. Ten aanzien van werkzaamheden op locatie, geldt dat de wederpartij er voor instaat dat de hiertoe te betreden percelen (steeds) voor TSC toegankelijk zijn. TSC is niet aansprakelijk voor schade die, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van de wederpartij of derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden op locatie. De wederpartij zal TSC voor alle aanspraken van derden ten aanzien van vorenbedoelde schade vrijwaren. De wederpartij zal alle nodige medewerking verlenen aan TSC om alle eventuele vergunningen e.d. te verkrijgen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. 

c. Indien de wederpartij de levering van bepaalde materialen aan zich heeft voorbehouden en/of de uitvoering van enig onderdeel van het werk of daarmede samenhangende werkzaamheden niet door TSC doet geschieden, is hij jegens TSC aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen van niet-tijdige aanvoer of niet-tijdige uitvoering daarvan.

Artikel 11. Garanties en aansprakelijkheid

a. TSC aanvaardt voor de uitvoering van zijn verbintenis geen verdere aansprakelijkheden en geeft geen verdere garanties dan voor zover deze bij het aangaan der overeenkomst schriftelijk door TSC zijn toegezegd. Gedurende een periode van drie (3) maanden na oplevering of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal TSC naar beste vermogen eventuele fouten herstellen indien deze binnen voornoemde periode schriftelijk en voldoende gedetailleerd bij TSC zijn gemeld. Herstel zal kosteloos zijn tenzij het gaat om software die in opdracht van de wederpartij is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval TSC haar gebruikelijke tarieven, kosten en voorwaarden zal hanteren en in rekening zal brengen. TSC kan haar gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de wederpartij of andere niet aan TSC toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. Op straffe van verval van garantie is de wederpartij verplicht om uiterlijk binnen tien (10) dagen na ontdekking van het bestaan en de aard van het beweerdelijke gebrek zulks schriftelijk aan TSC kenbaar te maken. Wanneer op basis van garantie werkzaamheden worden uitgevoerd of materialen worden geleverd, geldt daarvoor een verlengde garantietermijn van drie (3) maanden vanaf de datum van herstel. Hierna eindigt de garantieperiode, behoudens in het geval tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat. Als de oorspronkelijke garantietermijn later eindigt dan deze drie maanden, geldt de oorspronkelijke garantietermijn. TSC is gerechtigd om tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de software aan te brengen.

b. TSC aanvaardt nimmer verantwoordelijkheid voor werkzaamheden, die zijn uitgevoerd op aanwijzingen van de wederpartij of van derden. 

c. TSC is, behoudens opzet of grove schuld en het hierboven gestelde, jegens de wederpartij en/of derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van de uitvoering van de verbintenis ontstaan of met de uitvoering van de verbintenis verband houdende. Meer in het bijzonder is TSC nimmer aansprakelijk voor schade aan bestanden, software en netwerken, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld. Ook eindigt iedere vorm van garantie wanneer de wederpartij veranderingen aanbrengt aan zaken die door TSC geleverd zijn of derden met betrekking tot die zaken (herstel)werkzaamheden  laat verrichten zonder uitdrukkelijke toestemming van TSC.

d. Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker geldt in gelijke mate voor de personeelsleden van gebruiker en voor derden waarvan door gebruiker bij de uitvoering van de verbintenis gebruik wordt gemaakt.

e. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden zal iedere aansprakelijkheid van TSC, diens personeel en/of door hem gebruikte derden steeds beperkt zijn tot maximaal 10% van de aanneemsom/koopprijs met betrekking tot de betreffende overeenkomst, voor zover dit factuurbedrag reeds door de wederpartij aan TSC is betaald. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes (6) maanden. Voorts is iedere aansprakelijkheid van TSC beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van gebruiker in het betreffende geval wordt uitgekeerd.

f. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, indirecte schade en schade wegens omzet- of winstderving wordt uitgesloten.

g. Indien TSC, diens personeel en/of door gebruiker gebruikte derden te dezer zake door derden mochten worden aangesproken, zal de wederpartij TSC respectievelijk diens personeel en door hem gebruikte derden volledig vrijwaren en hen al datgene vergoeden wat zij aan derden moeten voldoen. Deze vrijwaring ziet op elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op TSC zou kunnen rusten met betrekking tot de geleverde zaken of verrichte diensten. Mocht TSC ter zake het bovenstaande door enige derde worden aangesproken, dan is de wederpartij op eigen kosten en voor eigen risico gerechtigd om namens TSC op te treden in enige door deze derde aangespannen procedure en eventueel een schikking te treffen althans daartoe onderhandelingen te voeren. TSC zal op eerste verzoek van de wederpartij alle medewerking verlenen die in redelijkheid verlangd kan worden. 

Artikel 12. Oplevering

a. Het overeengekomen werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien TSC na voltooiing van het werk daarvan schriftelijk mededeling doet aan de wederpartij.

b. Indien de wederpartij niet binnen (tien) 10 dagen nadat TSC schriftelijk mededeling heeft gedaan van de voltooiing van het werk, schriftelijk reclames ten aanzien van het uitgevoerde werk aan TSC heeft kenbaar gemaakt, dan wel niet binnen die termijn aan TSC schriftelijk heeft laten weten dat de wederpartij een controle onderzoek wenst te laten uitvoeren, wordt de juiste uitvoering van het werk geacht door de wederpartij te zijn geaccepteerd.

Artikel 13. Betaling

a. De betaling van de geleverde zaken en/of van het uitgevoerde werk, al dan niet volgens overeengekomen termijnen, zal dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum zonder korting, opschorting of verrekening.

b. Alleen die betalingen zijn geldig die op de door TSC aangeven wijze zijn verricht.

c. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

d. Ingeval van niet-stipte betaling zal de wederpartij, zonder in gebreke te zijn gesteld, gehouden zijn voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden, boven de overeengekomen som een samengestelde rente te betalen van 2% per maand of gedeelte van een maand. Indien op 31 december van enig jaar enig bedrag aan rente verschenen is, zal dat bedrag bij de hoofdsom worden geteld en eveneens rentedragend worden. 

e. In de bovengenoemde gevallen is TSC tevens gerechtigd, te harer keuze, nakoming van de verplichting op te schorten totdat zij het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de eventuele rente en kosten, geheel heeft ontvangen. 

Artikel 14. Zekerheidsstelling

a. TSC is te allen tijde gerechtigd directe betaling bij aflevering van zaken en/of bij uitvoering van werk te verlangen.

b. Indien TSC zulks verlangt, is de wederpartij te allen tijde verplicht de koopprijs en/of de overeengekomen prijs voor de uitvoering van werk geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen dan wel een naar de mening van TSC voldoende zekerheid te verstrekken.

c. Indien TSC vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij, dan heeft TSC het recht zijn verplichtingen uit die overeenkomst op te schorten en wordt de (koop-)prijs voor hetgeen reeds is geleverd dan wel uitgevoerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij tot genoegen van TSC door de wederpartij tijdig zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs.

Artikel 15. Te late betaling

a. Buiten het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente van 2% per maand (of gedeelte daarvan), is TSC gerechtigd van de wederpartij alle kosten te vorderen die door niet of niet-tijdige betaling door de wederpartij zijn veroorzaakt, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten.

b. Voor de verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten is geen voorafgaande ingebrekestelling vereist. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% (vijftien procent) van de openstaande hoofdsom, onverminderd de bevoegdheid van TSC om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. TSC is niet gehouden aan te tonen, dat (en in hoeverre) hij daadwerkelijk buitengerechtelijke incassokosten heeft gemaakt.

c. Indien TSC het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is laatstgenoemde, buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

d. Door de niet-tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet-vervallen deel daarvan terstond opeisbaar.

Artikel 16. Onvoldoende nakoming door de wederpartij

Indien de wederpartij niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldaan heeft aan de verplichtingen die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeien (of TSC goede grond heeft om te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen), alsmede in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf en/of indien op de wederpartij de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) wordt uitgesproken (of daartoe een aanvraag is ingediend), wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is TSC zonder enige nadere ingebrekestelling gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, ter keuze van TSC:

– de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel ontbonden te verklaren zonder dat TSC tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is en/of

– de uitvoering van zijn verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten.

    Alles onverminderd het recht van TSC op vergoeding door de wederpartij van schade, kosten en rente. 

Artikel 17. Verzekeringen

a. De wederpartij garandeert dat hij voldoende is verzekerd en zich voor eigen rekening en risico verzekerd houdt gedurende de uitvoering van de overeenkomst tegen alle relevante risico’s.

b. De wederpartij verstrekt op verzoek van TSC terstond inzage in de polis(sen) en de bewijzen van premiebetaling. De wederpartij zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TSC de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan wijzigen. Evenmin wijzigt de wederpartij het verzekerde bedrag ten nadele van TSC zonder bedoelde toestemming. 

c. De wederpartij cedeert bij voorbaat aan gebruiker alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel en voor zover betrekking hebbende op schade, waarvoor de wederpartij op grond van deze overeenkomst jegens TSC aansprakelijk is. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan TSC worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door de wederpartij voor het verzekerde voorval aan TSC te betalen schadevergoeding.

Artikel 18. Non-concurrentie/geheimhouding

  1. De wederpartij zal niet zonder schriftelijke toestemming van TSC tijdens de uitvoering van de overeenkomst en/of binnen één jaar na beëindiging daarvan, personeel van TSC in dienst nemen, noch met dat personeel over indiensttreding onderhandelen, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 50.000,– (zegge: vijftigduizend euro) onverminderd het recht van TSC om vergoeding van alle door haar te lijden schade te vorderen. 
  2. Beide partijen zijn (behoudens wanneer zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak tot openbaarmaking gehouden zijn) verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst (of onderhandelingen om te komen tot een overeenkomst) van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij als zodanig is benoemd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Artikel 19. Geschillen

a. Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. 

b. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere bestaande of toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

  1. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan en die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de (voorzieningenrechter van de) Rechtbank Rotterdam, sector civiel, tenzij TSC er de voorkeur aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij of partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen. 
  2. De taal van de procesvoering is de Nederlandse.
%d bloggers liken dit: